Liikennevahinkolautakunta
  • Tiedot / Information
  • Liitteet / Bilagor
  • Yhteenveto / Sammanfattning
  • Valmis / Färdig
Lausunnonpyytäjä / Den som anhåller om utlåtande
Asiamiehen tiedot / Ombud
Huom! Mikäli asiamies on eri kuin lausunnonpyytäjä, laita liitteisiin (seuraavalla sivulla) valtakirja.
Obs! I fall ombudet är annat än den som anhåller om utlåtandet, vänligen bifoga fullmakt (nästa sida).
Lausuntopyynnön kohde / Föremål för anhållan om utlåtande
Ajoneuvotiedot / Fordonsuppgifter

Oma ajoneuvo / Eget fordon

Vastapuolen ajoneuvo / Motpartens fordon

Jos osapuolia on enemmän kuin kaksi, kirjoita niiden tiedot lisätietokenttään.
I fall parterna är fler än två till antalet, skriv deras uppgifter i fältet för tillägsinformation.
Muutosvaatimus / Ändringsyrkande